جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA211111269117000-1

تهیهی مقالههای پژوهشی و سایر فعالیتهای پژوهشی 1946 مرکز پژوهش کتابخانه بریتانیا(عوام) 3تحلیل اطلاعات 1964 بخش پژوهش آلمان 4مستندسازی، اطلاعات آماری، خدمات کتابخĤ نهای 1975 مرکز پژوهشهای پارلمانی اتریش 5تهیهی اطلاعات پیش زمینه بر پایهی Read more…