نگاره 1. مقایسه تطبیقی الگوهای ارزیابی و الگوی مفهومی تحقیق

طراحی هر الگوی علمی باید از مبانی نظری قوی برخوردار باشد. از جمع بندی الگوهای مطالعه شده در نگاره 1، مولفه های اصلی الگوی مفهومی تحقیق استخراج گردیده است که در زیر ارایه می گردد.
رویکرد سیستمی: یکی از ویژگیهای الگوی مفهومی نگرش سیستمی به عملکرد است که از تلفیق الگوی مهندسی مجدد، الگوی سیپ، کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی استخراج شده است.
بسترهای عملکردی: در استخراج شاخصهای اثربخشی و کارایی در طراحی الگوهای ارزیابی عملکرد، لازم است شاخص های عملکردی با توجه به بنیان های فکری و اعتقادی، چشم اندازها، اهداف و ماموریت های جامعه مورد مطالعهاستخراج گردد. این مولفه ها با علامت ستاره، در نگاره 1 نمایان شده است. ستارهدار بودن هر الگو نشان دهنده مطالعه آن الگو در حوزه مورد نظر است.
سازه های عملکردی: در طراحی الگوهای ارزیابی عملکرد توجه به رویکرد هایسازمانی یکی از مهمترین اقدامات طراحی به شمار می رود. رویکرد سیستمی، مدیریت مبتنی بر هدف، مدیریت مبتنی بر فرایند، رویکرد مدیریت راهبردی و غیره میتواند منجر به استخراج شاخصهایی گردد تا اهداف مطلوب و مورد نظر آن رویکرد را سنجش کند. همانطور که در رویکردهای ارزیابی عملکرد نیز مطرح گردید رویکرد این مقاله بر پارادایم مدیریت سیستمها استوار است و با نگرشی راهبردی شاخص های ارزیابی عملکرد را استخراج کرده تا بر مبنای آن بتوان منابع راهبردی مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.
معیارهای عملکردی: طراحی الگوهای ارزیابی عملکرد با هدف تعیین معیارهایی انجام می گیرد تا مدیریت سازمان بر مبنای آن بتواند هدف از ارزیابی را تعیین نموده و جهت کلی ارزیابی را برای دستیابی به شاخصهای عملکردی روشن نماید. با توجه به اینکه الگوی مفهومی تاکید بر سنجش عملکرد بروندادی و پیامدی دارد دو معیار کارایی و اثربخشی از مطالعه تئوریها، رویکردها و الگوهای ارزیابی استخراج شده است.
5. شاخص های عملکردی: شاخصهایی هستند که عملکرد سازمان را بر مبنای چشم – اندازها، اهداف، شرح وظایف، فرایندها و فعالیت های تعریف شده هر سازمان و بر اساس اهداف ارزیابی، سنجش می کند تا کارآمدی سرمایههای انسانی و مادی را نشان دهد. دراین الگو 95 شاخص عملکردی برای سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح احصاء شده است.

2-5. شاخصهای کارایی
شاخصهای کارایی، شاخصهایی هستند که عملکرد بروندادهای مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح را با توجه به بررسی ستادهها به دادهها سنجش میکند. 83 شاخص عملکردی در جامعه مورد مطالعه شناسایی گردیده که در ابعاد سه گانه زیر طبقهبندی شدهاست:
شاخص های کارایی در ابعاد کلان؛ شامل شاخصهایی برای اندازهگیری میزاندستیابی به چشم انداز و برنامه های بلندمدت و کوتاهمدت است. بهطور کلی اینشاخص ها برای مقایسه عملکرد مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح در سطح ملیبوده که شامل 24 شاخص است.
شاخصهای کارایی در ابعاد سازمانی؛ شامل شاخص های اندازه گیری ستاده های نظام آموزش عالی نیروهای مسلح با توجه به میزان حمایتهای سازمان های مافوق می باشد که شامل 16 شاخص است.
شاخصهای کارایی در ابعاد دانشگاهی؛ که شامل شاخصهای اندازه گیری عملکرد هر دانشگاه بر اساس برنامههای مصوب یا ابلاغی بوده که شامل 43 شاخص می باشد. لازم به یادآوری است علاقه مندان می توانند برای مطالعه شاخصهای کارایی و داده های آماری آن به پایان نامه دکتری محقق مراجعه نمایند[7].

3-5. شاخص های اثربخشی
برای تبیین شاخص های اثربخشی از بسترهای زمینه ای مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح، مطالعه بر چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، ماموریت نیروهای مسلح و مراکز آموزش عالی آن، مصاحبه با خبرگان، اساتید و کارشناسان آموزشی و پژوهشی، هم چنین مشاهدات میدانی و تجربیات محققین و اساتید دانشگاههای مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح استفاده شده است. این شاخص ه ا به گونه ای طراحی شده اند که اثربخشی دانش آموختگان را با توجه به ماهیت آموزش های دیده شده سنجش می کند. شناسایی شاخصهایی که بتواند ناهمگنی آموزش عالی نیروهای مسلح را در سه سطح افسری، دافوس و دفاع ملی پاسخ دهد برای محققین بسیار مشکل بود، زیرا لازم بود شاخص هایی استخراج شود که هم بتواند دانش آموخته را در سه سطح آموزشی فوق ارزیابی کند و هم تنوع سازمانی را در آموزش عالی نیروهای مسلح پاسخگو باشد. در نگاره 2 این شاخص ها آمده است.
نگاره 2. شاخص های اثربخشی مراکز آموزش عالی نیرو های مسلح
عناوین شاخصهای کیفی کد عناوین شاخصهای کیفی کد
توانایی و درک شناخت دشمن N117 قدرت سازماندهی N111
توان طرح ریزی N118 آینده نگری و خلق آینده N112
قدرت بکارگیری هنر فرماندهی N119 توان برنامه ریزی N113
توانایی تجزیه و تحلیل وضعیت محیطی N120 توانایی هدایت عملیات N114
شناخت تهدیدهای محیطی و فرا محیطی N121 بصیرت و آگاهی دینی و سیاسی N115
توانایی بسیج منابع و امکانات N122 توانایی تجزیه و تحلیل وضعیت دشمن N116

اهداف و سوالات
هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخـشی بـروندادهـای مراکـزآموزش عالی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به این هدف دو سوال به شرح زیر طـرحگردیده است:
سوال اول؛ الگوی سنجش اثربخشی و کـارایی مراکـز آمـوزش عـالی نیروهـای مـسلحکدام است و چه مولفه هایی دارد؟
سوال دوم؛ بین شاخص های اثربخشی و کارایی عملکرد مراکز آموزش عـالی نیروهـایمسلح چه رابطه ای وجود دارد؟

روش تحقیق
نوع تحقیق این پژوهش کاربردی و از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون t یک متغیره، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. ابزار سنجش داده ها، پرسش نامه بوده که متناسب با جامعه مورد مطالعه طراحی شده است. جامعه آماری شامل خبرگانی است که اعتبار پاسخگویی به پرسش نامه ها را دارا بوده اند. حجم جامعه آماری بر اساس اعتبار جایگاه های جامعه مورد مطالعه، 1740 نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری، تصادفی و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 152 نفر محاسبه شده است.

تجزیه وتحلیل داده های جمعیت شناختی
با جمع بندی داده های توصیفی مشاهده گردید که بیش از 97 درصد پاسخدهندگان درجایگاه های سرتیپی و بالاتر، بیش از 96 درصد آنها دارای سوابق کار بیش از 20 سال،بیش از 78% از پاسخ دهندگان دارای سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی نیروهای مسلحبوده اند. هم چنین 73% پاسخ دهندگان نظامی و 27% دیگر آنها اعضای هیات علمی رسمی آموزش عالی شاغل در مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح بوده اند. مضافاً داده های توصیفی نشان دادند که 80 درصد پاسخ دهندگان دوره دفاع ملی، دوره عالی جنگ و دوره دافوس را گذرانده و آشنایی قابل قبولی با فرایند آموزش عالی نیروهای مسلح داشتهاند. در یک جمع بندی نهایی برای داده های توصیفی می توان چنین استنباط کرد که توزیع و پراکندگی نمونه گیری بهطور مناسبی برای پاسخگویی به سوالات تحقیق معتبر است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تجزیه و تحلیل داده های محتوایی
پس از شناخت شاخص های کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی لازم است شاخص ها مورد تایید خبرگان قرار گیرند. با استفاده از روش دلفی و در قالب 168 سوال در دو طبقه پرسشنامه به تست خبرگی گذاشته شد. پرسشنامه اول حاوی 24 سوال و پرسشنامه دوم حاوی 144 سوال می باشد که از طیف 5 تایی لیکرت در تدوین پرسشنامه استفاده شده است. به منظور سنجش قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار اندازهگیری تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ برای پرسش نامه ها 1/83 درصد محاسبه گردیده است. همچنین برای روایی تحقیق از روش اعتبار محتوایی استفاده شده که اعتبار محتوای پرسش نامه های تحقیق را خبرگان و متخصصان تایید کرده اند.

1-9. پاسخ به سوال اول تحقیق
دادههای جمعآوری شده از پرسشنامه تحقیق نشان میدهد که کمترین فراوانی پاسخ به سوالات انتخاب شاخص های عملکردی برای سنجش کارایی 98% و برای اثربخشی 6/94 درصد بوده است. بدین معنی است که حداقل 6/94% پاسخدهندگان شاخص های کارایی و اثربخشی را برای سنجش عملکرد بروندادی و پیامدی مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح پذیرفته اند.
برای انتخاب شاخصها و تعمیم آن در جامعه آماری از آزمون t استفاده شده است.
ابتدا تست کالماگورف- اسمیرنوف، نشان میدهد که دادهها دارای توزیعی نرمال هستند، بنابراین میتوان از آماره پارامتری t یک متغیره برای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده کرد. با توجه به نمونه آماری و تست سوالات پرسشنامه، نتایج آمارهt در نگاره 3 برایشاخص های کارایی و نگاره 4 برای شاخص های اثربخشی آمده است:
نگاره 3. نتایج آزمون t یک جامعه آماری برا ی شاخص های کارایی
معنی داری درجه آزادی آماره t میانگین متغیر/ شاخص های کارایی
000. 151 17.50 4.14 شاخص های کلان و راهبردی
000. 141 10.90 3.71 شاخص های سازمانی سنجش کارایی
000. 151 57.57 4.39 شاخص های دانشگاهی

نگاره 4. نتایج آزمون t یک جامعه آماری برا ی شاخص های اثربخشی
معنی داری درجه آزادی آماره t میانگین متغیر/ شاخص های اثربخشی
000. 150 29.641 4.4967 قدرت سازماندهی
000. 149 21.438 4.3667 آینده نگری و خلق آینده
000. 151 22.726 4.2763 توان برنامه ریزی
000. 149 22.732 4.3400 توانایی هدایت عملیات
000. 151 19.287 4.2237 بصیرت و آگاهی دینی و سیاسی
000. 150 18.848 4.3179 توانایی تجزیه و تحلیل وضعیت دشمن
000. 150 26.758 4.4040 توانایی و درک شناخت دشمن
000. 148 14.819 4.2081 توان طرح ریزی
000. 151 30.130 4.5592 قدرت بکارگیری هنر فرماندهی
000. 149 29.573 4.5000 توانایی تجزیه و تحلیل وضعیت محیطی
000. 149 27.474 4.4333 شناخت تهدیدهای محیطی و فرا محیطی
000. 150 26.89 4.4437 توانایی بسیج منابع و امکانات

همانطور که ملاحظه می شود، در تمامی شاخصها میانگین بالاتر عدد 3 است و مقدار t نیز بالاتر از 2 بوده و مقدار اعداد معنا داری نیز کمتر از 5% می باشد. این نتایج نشان میدهد که شاخصهای تدوین میتوانند جزء شاخص ها و مولفههای سنجش کارایی و اثربخشی محاسبه شوند. به عبارت دیگر، خبرگان شاخص های فوق را به عنوان شاخص های کارایی و اثربخشی شناسایی کرده، که بر اساس آنها می توان سطوح متنوع مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح به احتمال 95% مورد سنجش قرار داد. در واقع، با اینسطح معنیداری سوال اول تحقیق پاسخ داده می شود.
محققان با توجه به نتایج آزمون t که نشان دهنده این است که تمامی شاخصهامی توانند در سنجش و ارزیابی کارایی و اثربخشی مورد بررسی قرار گیرند، برای تبیین و ارزیابی دقیق تر سعی نمودند تا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول(مدل اندازه گیری) با استفاده از نرم افزار لیزرل میزان تبیین کنندهگی شاخصها را مورد ارزیابی قرار دهند. با توجه به مقادیر ارایه شده در نمودارهای 2 تا 5 تمامی شاخص ها دارای ضرایب معنادار شده است ، چرا که مقدار t بزرگتر از عدد2 می باشد. از طرفی مقادیر تناسب و برازش مدل برای کارایی و اثربخشی قابل قبول است، چرا که نسبت کای مربع بر درجه آزادی برای معیار کارایی صفر و برای معیار اثربخشی کمتر از 3 بوده (1.91) و مقدار RMSEA کمتر از 0.1(0.078) می باشد. پس شاخص های اثربخشی و کارایی تایید شده اند.
2-9. پاسخ به سوال دوم
تعیین ارتباط بین متغیر های تحقیق بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای تحقیق و چگونگی ارتباط هر متغیر نسبت به متغیر یا متغیرهای دیگر است. به عبارت دیگر هدف از تعیین روابط بین متغیرها، درک روابط پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین متغیرهایی است که فرض میشود بین آنها رابطه معنادار وجود دارد. روابط بین شاخص های عملکردی برای سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نگاره 5 مشخص شده است.
نگاره 5. نتایج آزمون همبستگی بین شاخص های کارایی و اثربخشی
شاخص های کلان شاخص های
سازمانی شاخص های
دانشگاهی شاخص های
اثربخشی
شاخص های کلان 1
152
شاخص های سازمانی 0/344() 1
0/000
152 152
شاخص های
دانشگاهی 0/228(**) 0/228(**) 1
0/005 0/002
152 152 152
شاخص های
اثربخشی 0/096 0/001 0/136 1
0/241 0/987 0/096
152 152 152 152
مطابق نگاره مذکور، بین شاخصهای کارایی همبستگی وجود دارد و بیشترین میزان آنمعادل 34 درصد است که نشان دهنده اولین رتبه در نگاره 4 است و بدین معنی است کهبین شاخصهای راهبردی و کلان، با شاخص های سازمانی و شاخص های دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین دادهها نشان میدهد که بین ابعاد سهگانه کارایی و اثربخشی همبستگی قوی مشاهده نمی شود. این بدین معنا است که شاخص های هر معیار عملکردی به طور مستقل عملکرد بروندادی و پیامدی مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح را سنجش می کنند.

نمودار 1. مدل اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد

نمودار 2. مدل اندازه گیری در حالت معناداری

نمودار 3. مدل اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4. مدل اندازه گیری در حالت معناداری

طراحی الگوی راهبردی
حوزه مدیریت راهبردی بررسی مداوم و همه جانبه استقرار استراتژی ها را از وظایف مهم مدیران عالی سازمان ها می داند. پارادیم مدیریت عملکرد نیز تاکید دارد که ارزیابی عملکرد سازمانی باید بر اساس اهداف، ماموریتها و استراتژیهای سازمان و با استفاده از شاخصهای کمی و کیفی صورت گیرد. بنابراین لازم است در تدوین الگوها و مدل های ارزیابی عملکرد مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی شناسایی و لحاظ شوند. الگویمفهومی تحقیق بر اساس رویکرد سیستمی نتایج بدست آمده از ورودیها و فرایندهای نظامآموزش عالی نیروهای مسلح را که در بروندادها و پیامدهای آن نمود پیدا میکند اندازهگیری کرده و کارایی و اثربخشی این مراکز را مورد سنجش قرار میدهد. از این طریق انحرافات احتمالی را شناسایی و اقدامات بهبود و توسعه را انجام میدهد. از نتایج بدست آمده از فرایند تحقیق، می توان الگوی راهبردی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح را بر اساس نگرش سیستمی در چهار بستر عملکردی، چهار سازه عملکردی، دو معیار عملکردی (کارایی و اثربخشی) و 95 شاخص عملکردی طراحی کرده که با بکارگیری آن، عملکرد برونداد ی و پیامدی مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح مورد سنجش قرار خواهد گرفت. این الگو در نمودار 5 نشان داده شده است.

نمودار 5. الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی

نتیجه گیری و پیشنهادات
تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی برای مراکز آموزش عالی نظامی صورت گرفته است. با توجه به هدف تحقیق، دو سوال متناسب با آن تدوین گردیده است. برای پاسخ به سوال اول، نتایج تحقیق نشان داد که بیش از 94.6 درصد از خبرگان، شاخص های عملکردی کارایی و اثربخشی را تایید کرده اندکه برای تبیین و تعمیم آن به جامعه آماری، از آزمون t و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون t نشان داد که تمامی شاخص ها مقدار میانگین بالاتر از 3 دارند و عدد معناداریآنها نیز کمتر از 5 درصد می باشد. بنابراین، هر یک از شاخص ها می تواند تبیین کننده مناسبی برای سنجش کارایی و اثربخشی باشد. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول(مدل اندازه-گیری) نیز در راستای هدف فوق صورت گرفته است. برای پاسخ به دو سوال که، اولاً آیا شاخص های عملکردی تایید شده میتوانند کارایی و اثربخشی را تبیین کنند یا خیر؟ ثانیاً مقدار تبیین کنندگی به چه میزان است؟ نتایج تحقیق نشان دادکه شاخص های کارایی در ابعاد راهبردی با ضریب 0.54 (7.15= t) بیشترین اثر را در سنجش عملکرد بروندادی مراکز آموزش عالی نظامی خواهند داشت. سپس شاخص های کارایی در ابعاد سازمانی با 0.68 (6.52= t) و شاخص های کارایی در ابعاد دانشگاهی با 0.51 (5.41= t) در مراتب بعدی قرار دارند. هم چنین برای شاخصهای اثربخشی نتایج تحقیق نشان داد که این شاخص ها اثر متفاوتی بر سازه عملکرد پیامدی دارد[20]. به عبارت دیگر بعضی از شاخص های اثربخشی تاثیر بیشتری بر اثربخش شدن دانش آموختگان نظام آموزش عالی نظامی در هنگام بکارگیری آنها در مسئولیت های نظامی(اثرات پیامدی) نسبت به بعضی دیگر از شاخص ها دارد. این نتایج نشان می دهد که شاخص های بصیرت و آگاهی دینی و سیاسی، توانایی و درک شناخت دشمن، توان طرح ریزی و توانایی هدایت عملیات به ترتیب 0.60(7.02= t =6.72)0.58 ،(t =6.77)0.58 ،(t) و 0.57(6.21= t) بیشترین تبیین کنندگی را در بین شاخص های اثربخشی دارد. بدین معنی است که در حالت بهینه اگر مراکز آموزش عالی نظامی مهم ترین محتوای یادگیری را بر بصیرت و آگاهی دینی و سیاسی، توانایی و درک شناخت از دشمن، توانایی طرحریزی، توانایی هدایت عملیات قرار دهد دانش آموخته در میدان عمل (جنگ یا تهدیدات امنیت ملی) از اثربخشی بالایی برخوردار خواهد بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز نشان داد که شاخص های کارایی، توانایی سنجش عملکرد برون دادهای نظام آموزش عالی و شاخص های اثربخشی توانایی سنجش عملکرد پیامدی(رضایت مندی کاربران از آموزش عالی نیروهای مسلح با استفاده از شاخص های اثربخشی) را خواهد داشت. پیش نیاز دستیابی به سنجش عملکرد قابل قبول، لزوم داشتن برنامه چشم انداز، اهداف، ماموریت تعریف شده و تدوین راهبردهای مناسب برای دستیابی اهداف چشم انداز است. به منظور تکمیل چرخه ارزیابی، پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی، بررسی جامع تری در تطبیق محتوای منابع و سر -فصل های دروس با شاخص های اثربخشی صورت گیرد تا انحرافات احتمالی شناساییشود. هم چنین پیشنهاد می شود برای شاخص های عملکردی استانداردسازی صورت گیردتا بر اساس استانداردها، مراکز نظارتی بتواند عملکرد مراکز آموزش عالی نظامی را بر اساس نرم ها و استانداردها سنجش کرده و میزان کارایی و اثربخشی مراکز فوق را اندازه- گیری نمایند. در این راستا حتی می توان جوایز بهرهوری را نیز برای مراکز آموزش عالی نظامی طراحی و اجراء کرد. این اقدام منجر به ایجاد فضای سالم رقابت علمی خواهد شد که ماحصل آن به رشد و ارتقای مراکز آموزش عالی نظامی- که هم مشکل است و هم ثمربخش- منجر خواهد شد.

منابع
انواری رستمی علی اصغر، آذر عادل، خداداد حسینی سیدحمید (1381). “طراحی نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور”، اولین کنفرانس مدیریت عملکرد، دانشگاه تهران.
بازرگان عباس (1383). “ارزشیابی آموزش عالی” دایره المعارف آموزش عالی، تهران:
بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
بازرگان عباس (1383). “ارزشیابی آموزشی(مفاهیم، الگو ها و فرایندهای عملیاتی)”.
انتشارات سمت، تهران.
رضوی، سیدرضا(1384). “طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد دا نشکدههای علوم انسانی دانشگاه تهران”، پایاننامه(دکتری) دانشگاه تهران، راهنمایی دکتر محمدرضا مهرگان ،دانشکده مدیریت.
زالی محمدرضا(1383). “طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی کشور”، پایاننامه(دکتری) دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر محمدرضا مهرگان دانشکده مدیریت.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی(1384). “ارزیابی استراتژیک کشور” سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر ارزیابی عملکرد، تهران.
سجادی پناه علی(1388). “طراحی الگوی ارزیابی راهبردی عملکرد مراکز آموزش عالینیروهای مسلح”، پایان نامه دکتری مدیریت راهبردی، به راهنمایی دکتر غلامحسیننیکوکار، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده مدیریت راهبردی.
عمید(1371). “فرهنگ عمید”، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران.
کاپلان اس. رابرت، نورتون پی دیوید(1383). “سازمان استراتژی محور”، مترجم: پرویز بختیاری ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
لوستائوس، چالز و دیگران(1385). “ارزیابی سازمانی: چارچوبی برای بهبود عملکرد” معاونت بازرسی ستاد مشترک سپاه، تهران، دانشگاه امام حسین(ع).
مشایخ فریده (1384). “فرایند برنامه ریزی آموزشی”، انتشارات مدرسه، چاپ شانزدهم، تهران.
معین محمد(1370). “فرهنگ معین”، انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ سیزدهم، تهران.
.31 Alkin M.C & Dewy A. (1998). “Three Decades of Curriculum Evauation: An Introduction” in Lewy (ed.); London: Pergamon
.41 Brown L.& Sevenson W. (2000). Structure Is Not Organization. Business Horizons, Vol. 3.
.51 Epond Raymond j.(1998). “Human Resource Management”, John Wiley & Sons Australia, pp. 28-32.
.61 Ferreira, Aldónio& Otley, David,(2009). “The design and Use of Performance Management Systems: An Extended Framework for Analysis” Management Accounting Research, In Press, Corrected Proof.
.71 Hoque Zahirul (2004). “A Contingency Model of the Association Between Strategy, Environmental Uncertainty and Performance Measurement: Impact on Organizational Performance”, International Business Review, 13 , USA.
.81 Mayston David (2007). “Performance Management and Performance Measurement in the Education Sector” Accounting, Organizations and Society 31


دیدگاهتان را بنویسید