بنابراین، در این پژوهش مجموعه ای از اسناد راهبردی انجمنهای اداره دولت و حکومت گزینش شده و مورد تحلیل قرار گرفتند تا مقدمه بازپردازی سندی راهبردی بهگزینی شده فراهم آید. طی انجام پژوهش تلاش شد از همه قارههای جهان انجمنهایی گزینش شده و رسالتنامه و اسناد راهبردی آنها مورد بررسی قرار گیرد تا بهاین ترتیب تنوع فرهنگی و ویژگیهای جوامع گوناگون مدنظر قرار گیرد.

رسالتنامه

و

راهبردی

اسناد

بررسی

و

مطالعه

های
انجمن

برخی

حکومت

و

دولت

اداره

های

در

تخصصی

کتب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و

مقالات

محتوای

تحلیل
حکومت

و

دولت

اداره

دانش

زمینه

صاحبنظران

و

خبرگان

به

مراجعه

حکومت

و

دولت

اداره

دانش
انجمن

راهبردی

سند

نویس

پیش

تدوین
نهایی

راهبردی

سند

تدوین

رسالتنامه

و

راهبردی

اسناد

بررسی


دیدگاهتان را بنویسید