آن چیزی که در روابط مبادله رهبر- پیرو، مبادله می شود و یا ابعادی که مبادله رهبر – پیرو را تشکیل می دهند، عبارتند از: کمک ادراک شده، وفاداری، مهر و علاقه[24]. لیدن و دینش (1986) ادعا نمیکنند که تنها همین سه بعد ابعاد مبادله رهبر – پیرو را تشکیل می دهند. آنها هم چنین افزودند، می توان متغیرهای دیگری همچون اعتماد، احترام،گشودگی و صداقت را نیز به حساب آورد.
مدل رهبر – پیرو در طی سه دههی گذشته یکی از رویکردهای مهم پژوهشی به رهبری بوده که بسیار مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهشها نشان دادند مبادله رهبر – پیرو بهطور مثبتی با رضایت پیروان، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، روشنی نقش و عملکرد ارتباط دارد و با تضاد نقشها، جابه جایی و استرس شغلی رابطهی معکوس دارد[31، 13].

چارچوب مفهومی پژوهش
چارچوب نظری، یک الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک، میان شماری از عواملی که در مورد مسایل مورد پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند، است. این چارچوب نظری با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونهای منطقی جریان پیدا می کند. با توجه به تعاریف ارایه شده و بیان پژوهشهای گذشته، در این پژوهش، الگوی مفهومی زیر برای بررسی نحوهی تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی به تفکیک انواع فرهنگ شامل فرهنگ گروهی، فرهنگ توسعهای و فرهنگ سلسلهمراتبی بر سبک های رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- عضو مورد پذیرش و بررسی قرار گرفت.

رهبر

مبادله

پیرو
گروهی

فرهنگ

تحول

رهبری
آفرین
توسعه

فرهنگ

ای

سلسله

فرهنگ
مراتبی

H2
H3
H1
H4
H5
H6
H7

رهبر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبادله

پیرو

گروهی


دیدگاهتان را بنویسید