نمودار
1
.
پژوهش

مفهومی

الگوی

ارتقا
،
جابه

جایی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

و
انتقال

قابلیت

استخدام

کارکنان

عوامل
ن
سازما
ی

ارزی
ابی

عملکرد

آموزش

و

توسعه

نمودار

1

.

پژوهش

مفهومی

الگوی


دیدگاهتان را بنویسید