2 3 k (N −N)
12
نتیجهی ضریب کندال برای مرحله اول، دوم و سوم دلفی به ترتیب برابر با 3/6، 1/7 و 3/7 بوده که چون این میزان در مرحله دوم و سوم از 7 بیشتر است و نتایج این دو مرحله نزدیک به هم است، در دور سوم، دلفی پایان یافته و نتایج آن قابل استناد است.
براساس نتایج مرحله دلفی، طراحی مدل مفهومی اولیه صورت گرفته و تدوین پرسشنامه براساس دادههای استخراجی از روش دلفی و مدل مفهومی انجام شده است. برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرنباخ استفاده شده که برابر با 923/0 است. پس از تأیید پرسشنامه، آنها توزیع و جمع آوری شده است.
برای تعیین حجم نمونه در جامعهی محدود از فرمول زیر برای تعیین تعداد نمونه (n)،
296418265333

استفاده شده است. Nz2 pq
2/n= 2 αبا لحاظ نمودن میزان خطای 05/0،احتمال موفقیت δ (N−1)+zα/2 pq
50/0 و خطای 05/0 و جامعهی هدف به حجم نفر، تعداد نمونهی مورد نیاز برای اینپژوهش 384 نفر تعیین شده است.

با تحلیل نتایج اطلاعات جمعآوری شده، 4 مؤلفه توسط آزمون تحلیل عاملی شناخته شد یافتهو بر اساساین،ای پژوهش مدل نهایی طراحی شده 384 =است.% %25×250×(%96/501)×2+ ((69/1)×0000004)2(03/40000000) =n
از دیدگاه کلمن، در رابطهی اعتماد دو طرف وجود دارند، اعتماد کننده و فرد مورد اعتماد [11] در اکثر تعاریف ارایه شده از اعتماد، سه متغیر اعتماد کننده، اعتماد شونده و زمینه دیده میشود[38].
نگاره1. مدل 3عاملی پاورز

اعتماد
کننده

ز
مینه

اعتماد
شونده

اعتماد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کننده

ز

مینه

اعتماد


دیدگاهتان را بنویسید