تهیهی مقالههای پژوهشی و سایر فعالیتهای پژوهشی 1946 مرکز پژوهش کتابخانه بریتانیا(عوام) 3
تحلیل اطلاعات 1964 بخش پژوهش آلمان 4
مستندسازی، اطلاعات آماری، خدمات کتابخĤ نهای 1975 مرکز پژوهشهای پارلمانی اتریش 5
تهیهی اطلاعات پیش زمینه بر پایهی اسناد برای اعضای کارکنان و ریاست پارلمان 1956 مرکز پژوهش فنلاند 6
تهیهی نیازهای اسنادی، تهیهی پرونده برای هر لایحه و … 1970 مرکز پژوهش(17 دپارتمان) ایتالیا 7
تهیهی یادداشتهای کوتاه و گزارش های بلند و … 1980 مدیریت مطالعات و مستند سازی اسپانیا 8
ارایه اطلاعات و گزارشهای کارشناسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی – ارائه اطلاعات کارشناسی و اطلاعات برای اعضای شورای نگهبان
ارائه اطلاعات و نظرهای کارشناسی برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 1995 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهشات شورای نگهبان
دبیر خانهی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری
اسلامی ایران 9

نقش نهادهای مختلف در سیاست پژوهی
در سالهای اخیر استفاده از پژوهش برای بهرهگیری در فضای تصمیمگیری سیاسی افزایش یافته است. در این رابطه دولتها، سازمان های غیر دولتی و گروههای پژوهشی نقش ممتازی دارند[8].گروه پژوهشی، تلاش میکند تا به نیازهای افراد، سازمان ها و سیاستگذاران پاسخ داده و پژوهش مربوط به فرآیند سیاستگذاری را انجام دهد. یکی از ویژگیهای بارز پژوهش در سیاستگذاری این است که قابل اجرا و مناسب بوده و رویکردی مبتنی بر مشارکت افراد دارد که ماهیت مشکلات اجتماعی را شناسایی وراهحل- های موفق پیشنهاد میکند. از دیگر ویژگیهای آن می-توان به اشتراک بین رشتههای دانشگاهی و بخشهای دولتی اشاره کرد. در این شرایط تغییر رویکرد از پژوهش انتزاعی محض به پژوهش عملی و کاربردی اتفاق میافتد، نتیجهی آن پاسخگویی به استفاده کنندگان از پژوهش است. از اینرو به رویکرد مبتنی بر شواهد برای برنامهریزی و سیاست- گذاری نیازمنداست. همچنین از دیگر ویژگیهای آن تمایل علوم اجتماعی بهعنوان بازیگران مهم در پژوهش و تشخیص وجود هماهنگی ارزشی در علوم اجتماعی و دانش محلی است. دولتها نقش مهمی در توسعهی پژوهش در حوزهی سیاست بر عهده دارند و نهادی برای سیاست پژوهی بهمنظور درک مسایل ایجاد میکنند. جامعه نیز به این اطلاعات دولتی وپژوهشی موجود دسترسی مییابد و تلاش میکند که با مشکلات دستیابی به اطلاعات مربوط به سیاست، مبارزه کند. سازمان های غیر دولتی و NGO ها نیز مجموعهای از مشورتهای گروهی را در رابطه با توسعه و سیاستگذاری ارایه میکنند که میتواند مشکلات، کاستیها و مسایلی را که وجود دارد، مورد توجه قرار دهد[5].
نمودار شماره 1 نقش هر یک از نهادهای یاد شده را در سیاست پژوهی به نمایش می-گذارد.

نمودار 1. نقش نهادهای مختلف در سیاست پژوهی
نمودار یاد شده نشان میدهد که سیاست پژوهی خود ساختاری است که با بهرهگیری از توان و ظرفیت بخشهای مختلف، به مطالعه در موضوع سیاستها می پردازد.این نهاد درکشورهای مختلف دنیا، ساختارهای متفاوتی دارد که در جدول بالا به برخی از آن ها اشاره شده است[1].

بهره برداران نتایج پژوهش در سیاست پژوهی
سیاست پژوهی برای آنکه در کل فرآ یند سیاستگذاری مشارکت دارد و به پژوهش در موضوع سیاستگذاری در همهی مراحل چرخهی سیاستگذاری میپردازد، مورد استفاده گروهها و نهادهای بسیار است از آن جمله: سیاستگذاران، دولت،گروههای ذی نفوذ، سازمان های اجتماعی، سازمانهای سیاسی، مشاوران و تجزیه وتحلیل کنند گان سیاستها، مؤسسات خیریه،گروههای لابی، دانشگاهها و بخش خصوصی [19].

روش پژوهش در سیاست پژوهی
پژوهش دارای نوع بندیهای متفاوتی است. آلبرت کرون چهار نوع پژوهش را معرفی میکند.
پژوهش نظری پایهای:که به موضوعات به صورت نظری و انتزاعی صرف میپردازد و با روش قیاسی به استنتاج مطالب دست مییابد.
پژوهش عینی پایهای: جهتگیری نسبت به مشکلاتی که در زمینهی استدلال وتشریح مطرح میشود ولی هدف آن ارایه راه حلی برای مشکلات نیست.
پژوهش کاربردی: هدف آن است که بهطور مستمر به مشکلاتی که در چارچوب سازمان وجود دارد، برخورد کند ولی شامل فعالیتهای تجربی نمیشود.
پژوهش عملیاتی:کاملاً عملیاتی است و گرایش به عمل آن بالا است[20].
در سیاست پژوهی عمدتاً از روش پژوهش کاربردی و حتی عملیاتی استفاده می-شود. با استفاده از این روش تمرکز اصلی پژوهشگر بر مسایل اساسی و عملیاتی است. این روش دارای خصوصیاتی است که از آن به خصوصیات پژوهش سودمند یاد میکنند.
خصوصیات پژوهش سودمند
در علوم اجتماعی، بهویژه در حوزهی سیاستگذاری همهی پژوهشها حتماً سودمند نخواهد بود. در این حوزه، پژوهشهایی سودمند هستند که دارای ویژگیها و مشخصه -هایی باشند. ویس (1980) چهار ویژگی ممتاز برای پژوهش سودمند بر میشمارد.
کیفیت پژوهش
سازگاری با انتظارات
عملگرایی
به چالش کشیدن وضع موجود [6].
گرمبر پژوهشی را برای خط مشیگذاری سودمند میداند که اطلاعات حاصل از آن دارای ویژگیهای ذیل باشد:
ادراک درستی از مسئلهی اجتماعی به خط مشیگذاران ارایه دهد.
علت های مسئلهی اجتماعی را بیان نماید.
محتوای سیاسی و طرح کلی فعالیت های سیاسی انجام گرفته را شناسایی کند و پیامدهای آن را بیان نماید [7].
به زعم دوکشیر پژوهشی سودمند است که با روش زیر به مطالعهی مسایل عمومی بپردازد.
تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل
درک مسایل اصلی
پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی
ارزیابی وکنترل پیشرفت [5]
دوکشیر معتقد است روندهای فوق سبب میشود تا پژوهشها بتوانند تأثیرگذاری لازم را بر جای گذارند. البته به اعتقاد لوین علاوه بر آن، عناصری لازم است تا به کمک آن بتوان سیاست مناسب و لازم را تدوین نمود. این عناصر در نمودار زیر تصویر شده است
.[11]

نمودار

2
.

ت

برای

لازم

عناصر
أ
سیاست

در

پژوهش

ثیر

پژوهش

محصول

محتوای

کاربردی

یا

آکادمیکی

پژوهش

واسطهها

رسانه

فشار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه

تفکر

کانون

خط

کارآفرینان
مشی

پژوهش

کاربرد

محتوای

مشی

خط

،
سیاستمداران
بوروکرات
مشاوران

ها
،

فعالیت

کارشناسان

رهبران
،

اجتماعی

محتوای

مسایل
شیوه

،
موجود
سنتی

خردگرایی

و

تمایلات

،
تعصبات

تفکر
،

های

زمان

نمودار


دیدگاهتان را بنویسید