انرژی و سرزندگی افراد و سازمان به کمیت ارتباط بین افراد داخل سازمان و بیرون سازمانبستگی دارد. رابطه سطح بالا به احترام مثبت، اعتماد و مشارکت فعالانه طرفین بستگی دارد.
در رابطه سطح بالا، مشارکت، آزادی عمل و شایستگی افـراد بیشـتر اسـت. آنهـا احسـاسسرزندگی می کنند. رابطه سطح بالا تأثیر عمیقتری بر طرفین و کل سازمان دارد. ارتباط بـاسطح بالا نیاز به ارتباط عمیق و صمیمی ندارد. این ارتباط مستلزم دانش شخصـی یـا تعامـلگسترده نیست. در هر نوع رابطه ای با دیگران می توان این سـطح از ارتبـاط را ایجـاد کـرد. برای مثال در یک مکالمـه، ایمیـل یـا در یـک دیـدار، لحظـهای احسـاس سـرزندگی را در طرفین برانگیخت و شوق در رابطه و عمـل را ایجـاد کـرد. در مقابـل ، ارتبـاط سـطح پـایینآسیب شدیدی بر انرژی و تندرستی افراد می رساند. از نظر پژوهشگران، ارتباط سطح پایین با بیاعتمادی و بی احترامی همراه است. چنین رابطه ای پاسخگوی احساس انسـانی ، ارزشـیو نوعدوستی نیست. هماننـد فلـزات کـه در مقابـل اسـید دچـار زنـگ زدگـی و پوسـیدگیمی شوند، افـراد سـازمان نیـز وقتـی در معـرض رابطـه سـطح پـایین قـرار مـی گیرنـد، دچـار زنگزدگی می شوند. رابطه سطح پایین موجب از بین رفتن توانایی و انگیزه شده و آنـان رابه مخاطره میاندازد. اینگونه روابط موجب ز نگزدگی انگیزه، وفاداری و اعتماد افراد در سازمان می شود. به طور خلاصه، کیفیت ارتباط با دیگران یکی از قویترین متغیرهای مـؤثر در سلامتی افراد و سازمان است.
انرژی: احساس اشتیاق به انجام عمل و قابلیت عمل است. انرژی مثبت شکلی از تأثیر مثبت است و موجب تقویت رفتا ر می شود که افراد از انجام آن لـذت مـی برنـد . احسـاس انـرژیبیشتر مشابه تعصب و تمایل بیشتر است. احسـاس انـرژی کمتـر درسـت بـرعکس، موجـبکاهش ظرفیت عملکرد می شود. انرژی، سـوخت محـرک سـازمان اسـت . ر یـیس شـرکتخصوصی محـیط زیسـت و توسـعه ویلیـام ال رابرتسـون قـدرت انـرژی را چنـین توصـیف میکند: انرژی میتواند تمام آنچه را که شما میدانید و یا قصد دارید بدانید به سطح بـالا، متوسط و یا ضعیف تغییر دهد. هر تعاملی با دیگران در کار، بزرگ یا کوچک، کوتاهمدت و یا طولانیمدت ظرفیت ایجاد و یا کاهش انـرژی را دارد . افـرادی کـه تجربـههـای رابطـهسطح بالا دارند، پرانرژی تر، با احساس عاطفی مثبت بیشتر از جملـه شـادی، علاقـه و عشـقهستند. این نشان میدهد، فرد در این لحظه ظرفیت عملکردی و فکـری بـالاتری دارد. ایـنحالت به ظرفیت و تمایل بیشتر و مؤثرتری در تعامل با دیگران منجـر مـی شـود و شـرایط رابرای گسترش انرژی فراهم می کند. به قول یکی از مدیران ” روابط مخرب در سازمان مانند چالههای سیاهی هستند که تمامی نور در سازمان را به خود جذب می کنند و درمقابل هـیچچیز از خود منعکس نمیکنند”. بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش بـه صـورت زیـر مطـرح می شود:
فرضیه فرعی1: بـین رابطـه رهبـر ـ پیـرو(LMX) و ایجـاد احسـاس انـرژی در کارکنـاندانشگاه الزهرا (س) رابطه معناداری وجود دارد.
رابطه انرژی و خلاقیت
پژوهش ها نشان می دهد، رفتار خلاقانه مستلزم مقدار زیادی وقت و انرژی است[11].
ولبورن، اندوز (2005) معتقدند، انگیزه در کار به انرژی واقعی کارکنان مربـوط اسـت کـه آنان را در جهت بروز رفتار خلاقانه هدایت می کند. تمام پژوهش هـای انجـام شـده توسـطاسپرتیزر، داتون، زود کلیف، زون شـاین و گرانـت (2005) بـر تأثیر هـای مثبـت انـرژی درایجاد نشاط و سرزندگی و بروز رفتار خلاقیت تأکید دارند. برون و اولباین ادعـا مـی کننـد ، تجربه احساسات مثبت به بروز خلاقیت منجـر مـی شـود. تجربیـات احسـاس مثبـت موجـبارتقای این احساس و تفکر و عمل خلاقانه خودبه خـودی در فـرد مـی شـود. مـدل کامیـابی(اسپرتیز) بیان می کند، ابزار کامیابی موجب افزایش حالات مثبت می شـود . ایـن حـالات ازرابطه بین افراد نشئت میگیرد. تعامل با یکدیگر موجب ایجاد انرژی فردی در کار می شود.
این تئوری بیان می کند، نشاط یعنی همان میل و رغبت از ارتباط با دیگران ناشی مـی شـود.
بنابراین احساس انرژی موجب افزایش رفتارهای نوآورانه فرد و سـازمان مـی شـود . افـرادیکه از انرژی بالایی برخوردارند، بیشتر در فعالیتهای خلاق مشارکت میکنند.
بدون وجود انرژی توانایی خلاقیت شکوفا نمی شود و کارکنـان کمتـر در فعالیـت هـایخلاقانه مشارکت می کنند. بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش مطرح می شود:
فرضـیه فرعـی2: :ب ین ایج اد احس اس ان رژی و ب روز خلاقی ت در کارکن ان دانش گاه الزهرا(س) رابطه معناداری وجود دارد.

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه موضوع می توان مـدل مفهـومی نمـودار(1) را ارایـه کرد که فرضیه های پژوهش بر اساس آن شکل گرفته است:

خلاقیت

انرژی

احساس

پیرو

رهبر

رابطه
LMX

خلاقیت

انرژی

احساس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پیرو


دیدگاهتان را بنویسید