تاکتیکهای متمرکز بر خود: تاکتیک های متمرکز بر خود یعنی فرد بـه خـودش اشـاره دارد و هدف ایجاد تصویر فردی بـا مهـارت و دارای ارزش هـای کیفـی مثبـت اسـت [19].
برای مثال خود ارتقایی زمانی استفاده می شود که فرد مستقیم در مـورد خـودش تعریـف و سعی می کند، به طرف مقابل بقبولاند که وی دارای مهارت های لازم و کیفیـت مـورد نظـر است. مثال دیگر این که در مصاحبه ممکن است کاندید درمقابل مصاحبه گر مدعی داشـتن مهارت هایی علاوه بر مهارت اصلی مورد نیاز باشد. مهارت هایی کـه از نظـر کارفرمـا تـأثیر غیرمستقیم ولی برجستهای در کار کارمندان دارد. افرادی که خود را مستحق چیزی بداننـد سعی می کنند، مسئولیت وقایع مثبت را برعهده گیرند؛ برای مثال یـک مـدیر ممکـن اسـت مدعی باشد سبک برجسته رهبری وی به افزایش بهره وری سازمان در سال های اخیر منجـر شده است. در تاکتیک افزایش یا بالا بردن فرد سعی می کند، ارزش کـار مثبتـی کـه انجـام داده است، بیشتر از آن چه هست، نشـان دهـد . بـرای مثـال زمـانیکـه سـخنران مـدعی بیـان می کند که چگونه مشـکلات و موانـع سـر راه پیـاده شـدن فرآینـد سـازمانی را شناسـایی و برطرف کرده است، درواقع وی از تاکتیک های متمرکز بر خود استفاده نموده اسـت [26].
پژوهش های اخیر نشان می دهد، اغلـب داسـتان هـای شخصـی کـه افـراد بـرای مخاطـب یـا مخاطبان تعریف می کنند، نـوعی تاکتیـک بـرای ایجـاد تصـویر مثبـت از خـود اسـت . ایـن تاکتیک شامل تعریف های فرد از وقایع یا فعالیت های خاصی در گذشته است [26]. بعضـی دیگر از پژوهشگران بیان کردهاند، داستان های شخصی کارکرد کـاربردی (بـه عنـوان یـک ابزار جهت بیشتر تفهیم کردن موضوعی خاص) دارند. استفاده از آن ها سـبب مـی شـود ، تـا درواقع تأثیر تاکتیک خود ارتقایی افزایش یابد و این داستان ها بهعنوان شواهد قابـل قبـول و مستند برای ادعاهای فرد از طرف مخاطب پذیرفته می شوند [27].

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کاربردهای مدیریت تصویرسازی
پژوهشها نشان داده است، استفاده از تاکتیکهای مـدیریت تصویرسـازی رابطـه مثبتـی بـا مورد توجه بودن از طرف سرپرست دارد که بـه معنـای اثرگذاشـتن در رابطـه متقابـل میـان سرپرست و کارمند است [12][24][28]. پژوهش های بعدی از رابطه میان میزان مورد توجه سرپرست بودن و نحوه ارزیابی عملکرد توسط سرپرستان دلالـت مـی کننـد [29]. همچنـین بین مدیریت تصویرسازی و ارتقا یافتن در سازمان ها نیز ارتباط وجود دارد [30][31].
مدیریت تصویرسازی به عنوان یک انگیزه
یافتن انگیزه های رفتارهای شهروندی سازمانی موضوع مهمی اسـت؛ زیـرا ایـن امـر کمـک می کند تا مدیران با تحریک آن انگیزههای این رفتـار را در میـان کارمنـدان خـود افـزایش دهند، اما کارمندان برای این رفتار انگیزههای خود را دارند و ممکن است انگیزه بعضـی از آن ها مدیریت تصویرسـازی باشـد . بعضـی از پژوهشـگران سـعی داشـتهانـد تـا تمـایز میـان رفتارهای در خدمت خود فرد و رفتارهای در خدمت دیگران را شناسایی کنند [32]. بتسـن و شو دلایل خود را برای این گونه پژوهش ها این گونه ابراز داشته انـد : اول؛ انگیـزه یـا قصـد بهطور مستقیم قابل مشاهده نیستند. دوم؛ انگیزه واقعی یک رفتار را نمی توان تنها یک رفتاردیگر تلقی کرد. سوم؛ اگر انگیزه های یک فرد در شرایط مختلف قابل بررسـی باشـند ، آنموقع می توان اهداف واقعی وی را شناسایی کرد و درنتیجه انگیزه های پنهان وی نیز آشکار می شوند [33].
مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی
افرادی که از خود رفتار شهروندی سـازمانی بـروز مـی دهنـد ، تمایـل دارنـد بـه دیگـران یـا سازمان خود حداکثر سـود و منـافع را برسـانند. همچنـین رفتـار شـهروندی سـازمانی جـزء رفتار های اختیاری کارمندان است که شامل وظایف رسمی آن هـا نیسـت و مسـتقیم توسـط سیستم رسمی پاداش سازمان شناسایی نمی شود، ولی میزان اثربخشی کل سازمان را افزایش می دهد [3]. در این جا یک پارادکس مشاهده می شود. به این ترتیب که آیا هنگامی که این رفتار از کارمندی سر زد و سرپرست آن کارمند وی را مشاهده کـرد و متوجـه ارزش کـار کارمند شد، ممکن است سرپرست تصمیم بگیرد که کارمنـد را تشـویق کنـد؛ زیـرا مطـابق مباحث انگیزشی پاداش دادن به کارمندانی که فعالیتهایشان موجب بالاتر بردن کارایی در سازمان می شود، موجب تشویق کارمند و دیگر همکاران وی به تکرار فعالیتهای سودآور میشود. بنابراین کارمند مذکور برای فعـالیتی کـه در قبـل گفتـه شـده ، در سیسـتم رسـمی پاداش تعریف نشده است، پاداشی دریافت می کند و در عمل عـاملی کـه باعـث مـیشـود ، دوباره فعالیت های فراتر از نقش خود را انجام دهد، میتواند تا اندازهای دریافت پـاداش از سوی سرپرست باشد. بنابراین طبیعی است که انگیزه کارمند در ارایه رفتارهـای شـهروندی سازمانی در این مرحله ب ه جز کمک رساندن به دیگر همکاران و تنها منافع سازمان میتواند منافع خودش نیـز باشـد . بعضـی از پژوهشـگران اشـاره داشـته انـد، انگیـزه هـای بـروز رفتـار شهروندی سازمانی ممکن است تصویرسـازی و منـافع شخصـی باشـد [34]. البتـه پـژوهش درباره-ی این موضوع به اندازه پـژوهش دربـاره دیگـر انگیـزه هـای OCB نیسـت . بنـابراین کسانی که رفتار شهروندی از خود ارایه مـی کننـد، بـه احتمـال زیـاد تمایـل دارنـد، توسـط دیگران انسان هایی خوشایند و مطلوب به نظر بیایند. پژوهشگران علاوهبـر ایـن کـه مـدیریت تصویرسازی را یکی از انگیـزه هـای OCB مطـرح کـرده انـد [7][34]، اشـاره داشـته انـد کـه کارمندان از مزایای جانبی این رفتارها نیز آگاه هستند.
سابقهی پژوهش های مدیریت تصویرسازی
نگاره 1. پژوهش های گذشته درباره مدیریت تصویرسازی رو به بالا
نتایج پژوهش موضوع پژوهش نویسندگان
این پـژوهش نشـان مـیدهـد، اسـتفاده از تاکتیـک هـای رو بـه بـالا توسـط کارمندان روی سرپرست هایشان به افزایش دوست داشـتنی بـودن کارمنـد منجر می شـود و بـه تبـع آن روی گـرفتن نمـره ارزیـابی بهتـر تـأثیر مثبـت میگذارد. رابطـــــــ ه اســـــــ تفاده از
تاکتی ک ه ای تصویرس ازی رو به بالا و ارزیابی شدن وین و لیدن (1995)[12]
در این مقالـه پژوهشـگر مـدعی شـده اسـت کـه اسـتفاده از تاکتیـک هـای مدیریت تصویرسازی توسـط کاندیـدا هـای اسـتخدام در سـازمان هـا نبایـد همواره بهعنوان تهدید نگریسته شود، بلکه کارمندانی که بهخوبی بتوانند با استفاده از این تاکتیک ها بر مصاحبه گرها تـأثیر بگذارنـد؛ مسـلماً از منـافع س ازمان نی ز م ی توانن د در مقاب ل مش تریه ا و رقب ا ب ا اس تفاده از هم ین تاکتیکها به خوبی دفاع کنند. به این ترتیب بهتر است سازمانها مـدیریت تصویرسازی راتمهار ی در نظر بگیرند و نه نقطه ضعف. مــــدیریت تصویرســــازی،انصــ اف و کــ اربرد آن در مصاحبه های استخدامی روزنفلـــ د (1997)[36]
یا ن پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت معنادار میان استفاده از تاکتیک هـای متمرکز بر روی سرپرست با دوست داشتنی بـودن نـزد سرپرسـت و رابطـه منفی میان استفاده از تاکتیـک هـای متمرکـز بـر شـغل و وظیفـه بـا دوسـت داش تنی ب ودن اس ت. همچن ین ظ اهر فیزیک ی و م ورد لط ف واق ع ش دن می تواند موجب به وجود آمدن ادراک متخصص بودن زیـر دسـت توسـط سرپرست بشود و درنهایت در ارزیابی وی تأثیر مثبت بگذارد. بررسـ ی رابطـ ه اسـ تفاده ازتاکتی ک ه
ای تصویرس ازی روب ه ب الا و م ورد ارزی ابی قرار گرفتن بل ین بان دا ویل لا وهمکاران (2007)
[25]
این پژوهش نشان میدهد، به هر اندازه میزان سیاست زدگی در سـازمان هـا
کم تر باشد، استفاده از تاکتیـک تمرکـز بـر شـغل و وظیفـه در آن سـازمان بیشتر نتیجه مثبت دارد و برعکس هرچه قدر کارمندان احساس سیاست زده بودن سازمان را داشته باشند؛ استفاده از تاکتیک های تمرکز بر سرپرست و خودشیرینی بیشتر میشود و این تاکتیک ها نتیجه مثبت تری می دهند. میزان سیاستزدگی سـازمان
و اســتفاده از تاکتیــک هــای مدیریت تصویرسازی چــــ ن و فنــــ گ(2008) [37]
چارچوب نظری پژوهش
همان طور که در ادبیات پژوهش گفته شد، مدیریت تصویرسازی یکی از انگیزه های رفتـار شهروندی سازمانی توسط پژوهشگران برجسته ای مطرح شده است. از طرفی پژوهش هـایی در مورد رفتار شهروندی سازمانی در سال های اخیر در ایران افزایش یافتـه اسـت؛ بنـابراین،پژوهشگران در این پژوهش به دنبال یافتن رابطـه مـدیریت تصویرسـازی روبـه بـالا و رفتـار شهروندی سازمانی در سازمان های ایرانی هستند.

تصویرسازی

مدیریت
بالا

به

رو

شهروندی

رفتار
سازمانی

تصویرسازی

مدیریت

بالا

به


دیدگاهتان را بنویسید