برای پاسخ به کاستیهای حکمرانی خوب در تحقق توسعه پایدار، حکمرانـی پایـداری مورد توجه قرار گرفت. حکمرانی پایدار ی در مقابل حکمرانی منتهی بـه ناپایـداری مطـرحمیشود و همراه شدن حکمرانی با توسعه پایداری بر این واقعیت صحه مـی گـذارد کـه هـمبخش خصوصی و هم فعالیتهای بخش دولتی نیازمند بازنگری و اصلاح است . این مفهومبه اندازه توسعه پایدار تکامل نیافته است و توسعه پایدار نیز علیرغم ابهاماتی که دارد اکنونبعنوان یک هنجار پذیرفته شده در خطمـشی گـذاریهـا مـورد توجـه مـی باشـد. حکمرانـیپایداری به معنی ایجاد تناسب و توازن بین سـه بخـش اجتمـاعی یعنـی بخـشهـا ی دولتـی،خصوصی و عمومی است. حکمرانی پایداری با حکمرانی پایدار هـم متفـاوت اسـت، چـهاینکه حکمرانی پایـدار بـه معنـای پایـدار بـودن حکمرانـی اسـت در حـالی کـه حکمرانـیپایداری همانگونه که گفته شد به معنی حکمرانی منتهی به توسعه پایدار اسـت کـه نیازمنـدرویکردی جدید، بـاز و خـلاق؛ زبـان جدیـد و طراحـی سـاختارهای جدیـد مـی باشـد . آن همچنین مستلزم الگوهای پیچیده ای از روابط درون قلمروهای تعریف شده می باشد.
به زعم مینزبرگ دولت ها زمانی به تناسب و پایـداری دسـت مـییابنـد کـه بتواننـ د بـینبخش های دولتی، خصوصی، تعاونی و غیر انتفاعی تعادل ایجاد کنند چـه، هـر یـک از ایـنبخشها، در تامین نیازهای مخاطبان خاص خود یعنی، ارباب رجوع، مشتری، شهروند وتبعه موثرتر عمل میکنند[15]. چالش های اصلی حکمرانی پایداری نیز ایجاد تعادل و تناسب در بخش های مختلف اجتماعی و استمرار آن در طی زمان طولانی است[23].
اختلال در تناسب اکولوژیکی از پیامدهای حکمرانی منتهی به ناپایداری است . مصرف نابرابر انرژی، افزایش بـیرویـه جمعیـت، خطـرات ناشـی از اثـرات گلخانـهای، بـاران هـایاســیدی، کــاهش قــدرت زاینــدگی خــاک، کــاهش ذخیــره آبهــای زیرزمینــی، ویرانــی اکول وژیکی، فق ر، بیم اری ه ای خطرن اک و ب ی ثب اتی سیاس ی از جمل ه آث ار ناپای داری است[23]. بعبارت دیگر این عوامل خطرآفرین ناشی از بیتـوجهی بـه حکمرانـی پایـداری بوده و ممکن است مسائل را حل نشده رها کند. بنابراین توسعه پایدار بدونتوجـه همزمـانبه حکمرانی پایداری عملا اشتباه است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

رسانه های جمعی و حکمرانی
با طرح مفهوم حکومتداری خوب در سالیان گذشته تحقیقـات چنـدی بـه بررسـی نقـش وجایگاه رسانههای جمعی در آن پرداخته انـد . هانـگ (2002) در تحقیقـی بـه بررسـی نقـشرسانههای جمعی در ایجاد جامعه مدنی و از آن طریق کمک به تحقق حکمرانی خـوب درویتنام پرداخته است[12]. در تحقیق دیگری به نقش رسانههای جمعی و فنآوریهای نویناطلاعاتی و ارتباطـاتی(ICT) در ایجـاد شـفافیت و پاسـخگویی در حکومـت هـا بـه عنـوانمولفههای اصلی حکمرانـی خـوب پرداختـه شـده اسـت[5]. وانـگ (2005) در تحقیقـی بـهبررسی میزان شفافیت در حکومتهای محلی چین پرداخته و بر نقش رسانههـا ی چـاپی درایجاد شفافیت در حکومتهای محلی یاد شده و حرکت آنها به سوی حکومتـداری خـوبتاکید میکند[22]. آسدا(2007) در تحقیقی بـا عنـوان دموکراسـی و حکمرانـی خـوب بـهبررسی جایگاه رسانههای جمعـی در تحقـق ایـن مهـم در نیجریـه پرداختـه اسـت[6]. لکـنبررسی ادبیات تحقیق در زمینه حکمرانی پایداری بیانگر این امر است که تـاکنون تحقیقـیدرخصوص نقش رسانه های جمعی در حکمرانی پایداری صورت نگرفته است.

مدل مفهومی تحقیق
با آنچه در مورد حکمرانی پایداری گفته شد چنین مشخص می شود که تحقق آن در گـروت وازن و تعام ل ب ین س ه بخ ش مه م ه ر جامع ه یعن ی بخ ش ه ای دولت ی، خ صوصی و عمومی(تعاونیها، نهادهـای مـدنی و سـازمان هـای مـردم بنیـاد) اسـت . در اینجـا تاکیـد بـر”توازن” و “تعامل” بین این سه بخش است بنابراین از نمودار زیر می توانیم به عنـوان مـدلمفهومی تحقیق یاد کنیم که در برگیرنده هر دو مفهوم توازن و تعامل بین بخشها باشـد. از سویی در اینجا رسانه ملی به عنوان کانون مدل در نظر گرفته شده که بیانگر نقـش محـوریو رابط آن میباشد. این مطلب در نمودار شماره 1 نمایان است.
دولتی

خش
ب

عمومی

خش
ب

خصوصی

خش
ب

رسانه
ملی

دولتی

خش

ب

عمومی

خش

ب


دیدگاهتان را بنویسید