سفیدها از سرمایه انسانی بیشتر ارزیابی شده است. ازطریق مصاحبه تخصصی با 35 مدیر، معیارهای

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

موفقیت شغلی استخراج و مدل آن ارائه شده است. موفقیت شغلی برای کارکنان یقه سفید چه معنایی دارد. 2007 املی هنکوئین
نتایج نشان داده است که عوامل موثر بر پیشرفت شغلی مدیران عبارت از
سرمایه انسانی و اجتماعی می باشند. داده ها از کارکنان ومدیران سازمان های خدماتی و غیرخدماتی در اسرائیل جمع آوری شده است و از تحلیل رگرسیون فرضیات آزمون شده اند. پیشرفت شغلی 2005 آبراهام کارملی
با توجه به پیشینه تحقیقات در زمینه موفقیت شغلی، به طور کلی دو شکل سرمایه انسانی و اجتماعی در اکثر تحقیقات و سرمایه عاطفی نیز در یکی از جدیدترین آنها مورد سنجشقرار گرفته است. بنابراین در مطالعه حاضر، تاثیر سرمایههای انسانی ، اجتماعی و عـاطفی بـرموفقیت شغلی مدیران مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه انسانی، اجتماعی، عاطفی و روابط میان آنها
سرمایه انسانی به ویژگیهای اصلی افراد مانند پیچیدگی شناختی و ظرفیت یادگیری، دانش ضمنی و صریح، مهارت ها و تخصص کسب شده ایشان در طی زمان اشاره دارد.
در این راستا، تئوری سرمایه انسانی بیان می کند که کارکنـان انتخـابهـای عقلایـی یـامنطقی را نسبت به سرمایه گذاری در سرمایه انسانی خود ایجاد می کننـد [41]. ایـن تئـوریبحث مـی کنـد کـه افـراد بـا ملاحظـه اینکـه آیـا مـی خواهنـد وقـت، تـلاش و پـول صـرفسرمایه گذاری در تحـصیلات، آمـوزش و تجربـه نماینـد یـاخیر، اقـدام بـه انتخـابی منطقـی میزنند.در واقع به نوعی، کارکنان، مزایا ومعایب تصمیمات یا سرمایه گذاریهـای خـود را می سنجند[10]؛ براین اساس سرمایه انسانی به راحتی قابلیـت جابجـایی دارد زیـرا کارکنـانخود مالک آن هستند و درحقیقت به سازمان تعلق ندارد.
ازدیدگاه سرمایه انسانی، آنچه برای پیامدهای شغلی حیاتی است، سـرمایهگـذاری فـرددر سرمایه انسانی اش است. زیرا سرمایه گذاری، بهره وری را افزایش می دهد و پاداشهای بیرونی از سوی سرپرستان مانند اضافه حقوق یا ارتقا را در پی خواهد داشت[13].
بنابراین، توسعه سرمایه انسانی به توانایی فرد در شناسایی و مدیریت نیازهای یـادگیری، بهبود کاربردهـای یـادگیری از طریـق برنامـه ریـزی مـسیر شـغلی و همچنـین مهـارتهـایجستجوی شغل و مدیریت متوازن زندگی کاری بستگی دارد.
عامل دوم سرمایه اجتماعی است. سـرمایه اجتمـاعی بـه شـبکه هـایی از ارتباطـات گفتـه می شود که دسترسی به منابع افراد درون شبکه را ممکن می سازد[17]. این سرمایه در رابطـهبین افراد و حدی که آنها میتوانند برای دستیابی به روابط کاری و پیامدهای شغلی مثبت به منابع قدرت درسازمان متصل و جایگاهی مناسب در شبکه اجتماعی کسب نمایند، شناسایی میشود. بنابراین افراد دارای سرمایه انسانی بالاتر معمولا تمایل دارند دوستانی در پست های نفوذی در سازمان داشته باشند تا از این طریق فرصت های جدیدی بدست آورند. از دیدگاه سرمایه اجتماعی، موفقیت بیش از آنکه ناشی از ویژگیهای افراد باشد به موقعیت اجتماعیآنها در سازمان بستگی دارد. بنابراین جایگاه فرد درشبکه روابـط اجتمـاعی اسـت کـه حـدس رمایه اجتم اعی وی را تعی ین م یکن د و موج ب ب روز تف او ت ه ایی در نت ایج ش غلی می شود[8].
اما دانش تخصصی و وجود یک شبکه قوی از روابط دوستی، برای دستیابی به موفقیتشغلی، کافی نیست . از این رو افراد به نوع دیگری از سرمایه یعنی سـرمایه عـاطفی نیـز نیـازدارند. در تحقیقات مختلف از آن تحت عنوان هوش یا دانش عاطفی نیز یاد می شود.ازایـنرو مدلهای مختلف سرمایه عاطفی در پی مفهوم سازی و عملیاتی نمودن این سازه هستند.
اما آنچه در ادبیات معمول از س رمایه عاطفی مفهوم سـازی شـده اسـت، ترکیـب متغیرهـایشخصیتی، انگیزشـی و مهـارت ارتبـاطی نظیـر اعتمـاد بـه نفـس، صـداقت، ابتکـار و نفـوذ می باشد. شایان ذکر است که در تحقیقات مختلف، ارتباط هوش عاطفی بانتـایج سـازمانیمانند کسب مقام سرپرستی، مهارتهای رهبری و عملکرد شغلی به اثبات رسیده است[15].
به طـور کلـی، افـراد بمنظـور انتقـال دانـش (سـرمایه انـسانی) و برقـراری روابـط (سـرمایهاجتماعی) جهت انجام عملیات اثربخش نیاز به اعتماد به نفس برمبنای عزت نفس، شجاعت و انطباق پذیری (سرمایه عاطفی) دارند.
شایان ذکر است که سرمایه اجتماعی یا به تعبیـر دیگـر وجـود ارتباطـات بـین افـراد درشبکههای اجتماعی میتواند منجر به توسعه سرمایه انسانی شود. بدین صورت که افـراد بـابرقراری تعاملات دوجانبه به دانش و مهارتهای یکدیگر دسترسی پیدا می کننـد و از ایـنطریق سرمایه انسانی آنها افزایش مییابد. سرمایه عـاطفی، خودآگـاهی و انـسجام را در بـر می گیرد. از این رو، ایجاد روابط باز و مبتنی بر اعتماد بین افراد، موجب شکلگیری سرمایه اجتماعی قوی تر می شود.همچنین تمایل به یادگیری در سرمایه انـسانی مـیتوانـد بـه عنـوانمحرکی برای توسعه شخصی افراد شناسایی شود و در نتیجه منجـر بـه ایجـاد خـود آگـاهیدرسرمایه عاطفی شود و از طریق این چرخه بازخور تقویت کننـده، دانـش شخـصی افـراد، روابط معنیدار و بـاز را کـه خودآگـاهی و اعتمـاد بـه نفـس را افـزایش مـی دهـد، بوجـود می آورد[19].
ترکیب سرمایه عاطفی ، اجتماعی و انسانی مبنایی برای سـاخت روابـط قـوی و حمـایتیبوج ود م ی آورد و ب رای اف زایش ش جاعت، ک ارآفرینی و اق دامات عمل ی در س ازمان، ضروریست. درواقع یک نوع رابطه همزیستی بین تمام عناصر سرمایه انسانی وجود دارد. در نهایت باید این نکته را افزود که این سه سرمایه با همدیگر میتوانند بر روی موفقیت شغلی افراد تاثیر بگذارند. بنابراین وجود روابطی بین آنها از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین افراد نباید به فکر ارتقا و بهبود جداگانه این سرمایهها باشند [20]. از اینرو لازم است که اینسرمایهها اندازهگیری شوند و وضعیت موجود آنها مشخص شده تا برای بهبود و ارتقا آنهـانیز تدابیری اندیشیده شود.

انسانی

سرمایه

عاطفی

سرمایه
اجتماعی

سرمایه

روابط

کیفیت

و

ساختار
اجتماعی

شبکه

در

افراد

،
شجاعت
و

صداقت

انطباق

پذیریافراد

ه
م

دانش
،
تخصص

و

رت
ا
افراد

انسانی

سرمایه


دیدگاهتان را بنویسید